Volný čas

Rezervovat pobyt

Jak využít volný čas

Mlýn Postolov se nachází na úpatí Orlických hor, v krásné krajině východních Čech. Nejen okolní příroda vybízí k výletům. Doporučujeme zejména:

Památky
Turistické zajímavosti
Přírodní zajímavosti
Sportovní vyžití – jaro / podzim
Sportovní vyžití – léto
Sportovní vyžití – zima

Památky

Kostel sv. Františka Serafínského v Chocni

Kostel sv. Františka Serafínského

První zpráva o založení kostela pochází až z roku 1602. V této době šlo o kostelík dřevěný, filiální, patřící k farnímu kostelu v Běstovicích. V roce 1659 kostel vyhořel. K požárům došlo v dalších letech ještě čtyřikrát. Teprve když v r.1725 zůstala po požáru z kostelíka jen kamenná zvonice, bylo rozhodnuto o stavbě kostela zděného. V letech 1728-1733 byl vystavěn za vydatné pomoci hraběte Kinského.

Kostel je jednolodní s výraznou příčnou lodí, doplněnou kupolí. Z převážně rokokového zařízení vyniká oltářní obraz, který představuje stigmata sv. Františka. Obraz je připisován Petru Brandlovi. (Původně uváděný obraz Sv. Salvátora a čtyř andělů, byl doplňujícím obrazem nad svatostánkem. Byl snesen okolo roku 1950 při zpevňování hlavního oltáře a o jeho dalším osudu není známo). Při kostele stojí třípodlažní barokní zvonice s bání z let 1702-1703 od M.Rossiho s českým nápisem z roku 1736. Spolu se špitálem z roku 1750 a barokním děkanstvím tvoří malebný celek.

Kostel je z obou stran chráněn sochami sv. Jana Nepomuckého a sv.Václava. Socha sv.Jana Nepomuckého byla původně umístěna na rohu ulice Jungmannovy a Husovy (odtud název „U Jána“). Socha sv. Václava v děkanské zahradě byla slavnostně posvěcena 9. června 1930.

Radnice – náměstí v Chocni

Radnice - náměstí

Budova radnice se nachází na Tyršově náměstí. Původní dřevěné rychty často vyhořely.

V místě dnešní budovy se začalo stavět r.1564 za vlády Zikmunda ze Šelmberka, na Kosti a Mrači. Radnice pak byla přestavěna a do dnešní novorenesanční podoby dostavěna r.1880.

Domky na náměstí bývaly dřevěné se starodávným podloubím, později kamemné s průčelím. Většinu zničily požáry, proto se původní domy nedochovaly. Přesto choceňská radnice představuje jednu z místních nejpůsobivějších památek.

Choceňský zámek

Choceňský zámek

Zámek se nachází v centru města na levém břehu Tiché Orlice . Byl postaven jako renesanční objekt v roce 1562, snad na místě starší tvrze, Zikmundem ze Šelmberka na Kosti a Mrači, jako jednopatrová budova . Roku 1574 byla záhájena přestavba zámku, kterou dokončil v letech 1587-1599 Hertvík Žejdlic ze Šenfeldu jako čtyřkřídlou stavbu s obdélníkovým nádvořím, pravděpodobně bez arkád. Tuto dispozici si stavba zachovala do dnešních dnů.

V roce 1610 se zámek popisuje jako „pohodlné a veselé stavení od kamene dobře vystavěné“. V 17.století se majitelé zámku a panství často střídali. V roce 1709 panství a zámek od Antonína Trautmannsdorfa koupil rod Kinských . Tehdy byl zámek opraven po škodách z třicetileté války a po požáru v roce 1829 dostal zámek nové dnešní klasicitní fasády. V letech 1849-1850 bylo podle plánů B.Stacha, přestavěno východní křídlo zámku, kde byla vybudována pseudogotická zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, která tvoří vstupní prostor do zámku.

V současné době je zámek po rekonstrukci a je v majetku města. Sídlí v něm Orlické muzeum a Základní umělecká škola. Naproti zámku je někdejší centrum knížecích hospodářských úřadů a bývalý pivovar z poloviny 19.století.

Mariánský sloup na náměstí v Chocni

Mariánský sloup na náměstí

Trojhranný, 24 m vysoký obelisk z roku 1760 zdobený obláčky a na podstavci doplněný sochami sv.Václava, sv. Floriána a sv. Ludmily.

Turistické zajímavosti

Běstovice

Běstovice

Obec 1 km severozápadně od Chocně patří k nejstarším v okrese. Byla založena ve 12. století, kdy je doložena osada u dnešního kostela na původních románských základech, k němuž byla přifařena i tehdejší osada Choceň. Původní osada Choceň nabyla na významu až později, kdy se do její blízkosti přesunula řeka Orlice a byl zde brod. V obci se nachází gotický kostel Všech svatých, doplněný o barokní věž.

Kontribuční sýpka se znakem Kinských z 1. poloviny 18. století. V pískovnách za obcí byly nalezeny kly a kosti mamutů i kamenné úštěpy nástrojů jejich lovců ze středí doby kamenné 9-6 tis. př.n.l. U Běstovic byly nalezeny zbytky osady další tzv. slezkoplatěnické popelnicové kultury – pohřebiště v mohyle s množstvím uren, kdy lid své mrtvé spaloval na hranicích a popel ukládal do uren-popelnic přikrytých mísou.

Osada Hrádníky

Osada Hrádníky

Na zalesněném vrchu nad osadou se dochovalo hradiště o rozloze 8,5 ha. Podle nálezů střepů pochází z mladší doby hradištní.

V nejzápadnější části areálu, ohrazeného valem a příkopem, vznikla středověká tvrz, obývaná ve 14. a 15. století.

Z tvrziště se dochovaly zbytky obvodové hradby a část základových zdí budovy.

Hemže

Hemže

Obec 1,5 km severovýchodně od Chocně je doložena v roce 1309 ve vlastnictví Peška z Hemže, je známá jako poutní místo z dob baroka. Dominantou je kostel Nanebevzetí P. Marie se zvonicí a hřbitovní zdí. Kostel nechal postavit v roku 1683 J.B. Trauttmansdorff na místo kostela „skrovného a malého ze dříví“.

V roce 1854 byl kostel částečně přestavěn z nadace Vilemíny Kinské. Kostel je jednolodní stavba s mělkými bočními kaplemi. Interér kostela je zdoben ve stylu barokním s rokokovým inventářem. V klenbách jsou malovány medailony ze života P. Marie z roku 1897. Oltář je barokní monumentální práce z konce 17. století s Madonou dovezenou z Uher roku 1662. K poutnímu komplexu, vede cestou z Chocně lipová alej se 7 kaplemi z roku 1718. Socha P. Marie na toskánském sloupu na návsi z roku 1798. V obci nalezeny střepy a kamenné nástroje zemědělců z mladší doby kamenné 6-4 tis. př.n.l.

Přírodní zajímavosti

Zámecký park v Chocni

Zámecký park v Chocni

Statut: Významný krajinný prvek

Park se nachází za zámeckou budovou po levém břehu Tiché Orlice. Rozlehlý, volně řešený park s četnými palouky a staršími i novějšími výsadbami.Dnes je celý areál využíván jako městský park. Roste zde mnoho pozoruhodných dřevin i některé původní křižující se aleje, které zakládal Kinského zahradník Živsa podle Le Nôtreových příkladů. Tehdy vznikla typická barokní zahrada. Bylo zde jezírko, vodotrysky a četné sochy.

Po požáru zámku v roce 1829 byl park přebudován v anglickém stylu. V parku roste asi 200 druhů dřevin z toho asi 140 druhů listnatých např. jedlovec kanadský (Truga canadensis), cypříšek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis), liliovník tulipánokvětý (Liliodendron tulipifera), sakura (P.serrulata“Hisakura“). Nejvíce jsou zde zastoupeny četné druhy javorů. Lipová alej v zámeckém parku je dvou a čtyřřadá s jedinci starými až 250 let. Alej tvoří asi 700 jedinců lípy srdčité.

Niva Tiché Orlice

Niva Tiché Orlice

Významný krajinný prvek

Okraj lesa nad tratí mezi Chocní a Újezdem s bohatým bylinným podrostem (prvosenka vyšší – Primula elatior, konvalinka vonná – Convallaria majalis, kruštík modrofialový – Epipactis atrorubenc aj.)

Bošínská obora

Bošínská obora

Statut: Státní přírodní rezervace

Komplex staré dubiny a porostů lužního lesa s rybníkem a rákosinami, polokulturních luk a krajinářského přírodního parku s exotickými výsadbami, bývalá panská obora s vyjímečnými solitery. Nachází se zde chovná bažantnice. Památný strom dub letní u bývalého dvoru Postolov s obvodem kmenu 659 cm.

Peliny

Peliny

Statut: Státní přírodní rezervace

Strmé opukové skály nad Tichou Orlicí mezi Brandýsem nad Orlicí a Chocní, porostlé vápnomilnými květnatými bučinami, jedinečná botanická a zoologická lokalita.Opukové stěny vysoké až 100 m, jsou zvětralé do rozličných tvarů. Roste zde například klokoč zpeřený (Staphyllea pinnata), zvonek broskvolistý(Campanula persicifolia), dymnivka dutá(Corydalis cava), tolita lékařská(Vincetoxicum hirundinaria), tařice skalní(Alyssum saxatile), lilie zlatohlávek (Lilium martagon) a jiné druhy.Dále se zde vyskytují vzácné druhy měkkýšů. Název rezervace je odvozen od Pelova mlýna uváděného od roku 1407.

Přírodní park Orlice

Přírodní park Orlice

Území, které v estetickém krajinném rámci jedinečně kumuluje hodnoty přírodovědné a rekreační, aniž by jejich ochrana výrazněji omezovala hospodářský potenciál oblasti. Zahrnuje nivu Divoké Orlice od hranice Chráněné krajinné oblasti Orlické hory v Klášterci nad Orlicí, nivu Tiché Orlice od Mladkova po soutok obou Orlic a dále nivu spojené Orlice až do Hradce Králové. Nadmořská výška parku je v rozmezí od 230 m.n.m po 500 m.n.m. Přírodní park je geologicky tvořen převážně sedimenty svrchní křídy druhohor a lavicemi čtvrtohorních štěrkopísků. Území zaujímá dvě původní oblasti rozšíření rostlin, ve vyšších polohách středoevropskou lesní květenu (Hercinikum) v bukových lesích s bylinným podrostem a od Chocně dále teplomilnou květenu (Panonicum) lužních lesů a druhotných stanovišť.

V našem místě je pozoruhodné přirozené meandrující (hadovitě tvarované) koryto Orlice protékající typickou krajinou s rozptýlenou zelení a loukami. Doprovázeno hodnotnými břehovými porosty a většinou rekultivovanými loukami. V lukách jsou místy zachována stará mrtvá ramena. Orlice je v každé části svého toku obývána charakteristickými ptačími druhy. Zde na dolním toku jsou to kulík říční a pisík obecný hnízdící na říčních náplavách, ledňáček říční vyhrabávající si hnízdní noru do obnažených břehů. Trvalým obyvatelem přírodního parku je vydra říční, jejíž početní stavy v posledních letech stoupají. Parkem vedou značené stezky pro pěší i cykloturistiku. Říční toky a jejich odstavené ramena jsou vyhledávanými rybářskými revíry. Orlice v těchto místech je vodou parmovou a cejnovou. Zajímavostí je výskyt lososů, kteří táhli k prameništím Tiché a Divoké orlice ještě koncem 19.století

Sportovní vyžití – jaro / podzim

Cyklostezka Vysoké Mýto – Choceň

(Úsek Vysoké Mýto – Podrážek ve výstavbě. V současné době v provozu 2,648 km, úsek Choceň – Dvořisko – Podrážek)

Délka trasy: 4,625 km Na úseku mezi Chocní a Dvořiskem je veřejné osvětlení.

Cyklostezka začíná u objektu firmy ČKD – chlazení, s.r.o. a vede podél silnice č.II/357 přes obec Dvořisko, kolem obce Podrážek. Dále pokračuje kolem zahrádkářské kolonie „Pod Babkou“ k rozcestí „Na Vinice“, podél silnice do Vysokého Mýta. Hlavním účelem cyklostezky je zajistit bezpečnost chodců a cyklistů na silnici II/357 mezi Chocní a Vysokým Mýtem.
Z cyklostezky je možno pokračovat na „Naučnou cyklostezku Choceň – Čermná nad Orlicí.“ Zajímavosti na trase: smírčí kříž v lese mezi Chocní a Dvořiskem, přírodní památka „U Vinic“ – zbytek původně rozšířených slatinných luk s bohatým výskytem vzácných druhů rostlin, restaurace „Na Vinicích“, Bučkův kopec – místo dalekého rozhledu na krajinu Podorlicka a Českomoravské vrchoviny.

Naučná cyklostezka Choceň – Čermná nad Orlicí

III. třída Hradec Králové – Litomyšl, trasa Choceň – Čermná nad Orlicí

Choceňská stezka je vedena jako okružní a celá má délku 35 km. Je rozdělena na dva okruhy 16 a 19 km a v jejich spojnici v Kosteleckých Horkách je malý pěší okruh 3 km. Je vhodná pro pěší i cyklisty na malý i několikadenní výlet. Stezka vede od nádraží ČD Choceň přes Hemže, Koldín k Homoli, dále na Rájec a Kostelecké Horky, kde je místní okruh a zkratka přes Bošín a do Chocně. Hlavní trasa dále pokračuje k Čermné nad Orlicí a přes Plchůvky a Újezd se vrací se zpět do Chocně. Stezka je průběžně značena a osazena 19-ti informačními barevnými panely.

Trasa cyklostezky, téma a umístění informačních panelů:

 1. Choceň – představení stezky (nádraží ČD)
 2. Peliny – státní přírodní rezervace ( u mostu do čtvrti Peliny)
 3. Hemže – obec (na konci aleje u obce)
 4. Tatarák – rezervace, Skořenice (u křižovatky)
 5. Závrší – poutní místo Homole (křižovatka cest)
 6. Borovnice – obec ( náves)
 7. Rájecký rybník – rezervace, smírčí kříže (u cesty na okr. loučky)
 8. Kostelecké Horky – obec (náves u zastávky – Horecký okruh)
 9. U mlýna – rybníky a studánky (u parkoviště Obecního úřadu)
 10. U rybníka – harmonická krajina (na rohu křižovatky v hrázi)
 11. Sýpka u Starých -lidová architektura, ovocnářství (na křižovatce)
 12. Bošín, rezervace Bošínská obora (v obci před rezervací – okruh směr Choceň)
 13. Plchovice – obec, hasiči, kanál, alej a historická krajina (křižovatka)
 14. Těšnov – tvrz, královské lesy (u cesty před tvrzí)
 15. Velký Karlov – rybníky (na hrázi)
 16. Plchůvky – obec, lidové zvyky, čápi (na návsi)
 17. Újezd u Chocně – obec (křižovatka za obcí)
 18. Tichá Orlice – přírodní park, ryby, Běstovice (u řeky)
 19. Hlavačov – bučiny, hradiště (u hradiště a bučiny)

Sportovní vyžití – léto

Městské koupaliště Choceň

Městské koupaliště Choceň

Celý areál má rozlohu 2 ha a je bohatě ozeleněn. Jsou zde bazény o délce 50 m, 25 m se skluzavkou, brouzdaliště pro nejmenší, hřiště na beach volejbal, dětské hřiště, občerstvení, restaurace. Voda v bazénech je ohřívána .

Tyršova plovárna Vysoké Mýto

Tyršova plovárna Vysoké Mýto

Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtě je jednou z největších přírodních plováren v ČR o rozloze 7000 m2 vodní plochy. Svým návštěvníkům nabízí tobogán, skokanský můstek, skluzavku. Ke sportovnímu vyžití je zde plážový volejbal, stolní tenis a nohejbal.

Sportovní vyžití – zima

Lyžařský areál Čenkovice

Lyžařský areál Čenkovice

Nejbližším místem pro zimní sporty jsou cca 50 km vzdálené Čenkovice. Lyžařské středisko Čenkovice se nachází na rozhraní Orlických hor a Jeseníků v Bukovohorské hornatině v nadmořské výšce 750-958 m. Lyžařský areál Vám nabízí 8 vleků s kapacitou 5000 osob za hodinu, 7 sjezdovek, z toho 2 pro noční lyžování. V okolí Čenkovic na Vás čeká 75km strojově upravených běžeckých tratí.

Lyžařský areál Říčky

Lyžařský areál Říčky

V sousedství Čenkovic (tedy lehce přes 50 km od Mlýnu Postolov) je k dispozici další areál zimních sportů – Říčky. Ski centrum Říčky v Orlických horách se nachází na jihovýchodní straně vrchu Zakletý v nadmořské výšce 740 – 992 m nad mořem. Díky své nadmořské výšce, moderní lanovce, výhodné orientaci sjezdových tratí, jejich délce a systému technického sněhu se jedná o nejlepší středisko sjezdového lyžování v Orlických horách a jedno z předních středisek v České republice.

Běžecké stopy

Běžecké stopy

V sousedství Mlýnu Postolov se nachází řada běžeckých tras. V posledních letech je bohužel kvalita stop odvozena od nepříliš sněhem obdařené zimy. Chcete-li si řádně užít běžeckého sportu, doporučujeme 50 km vzdálený areál zimních sportů Říčky.

Zdroje

S využitím podkladů městského serveru Choceň. Děkujeme.

Kontaktní údaje

Mlýn Postolov

Jiří Šimon
mobil: 736 780 006

info@mlynpostolov.cz
www.mlynpostolov.cz

Dovolená Mlýn Postolov?

Rozhodli jste se pro dovolenou u nás? Skvělé ... Mlýn Postolov je Vám k dispozici. Napište nám, prosím, který termín je pro Vás nejlepší. Pokud bude volný - je Váš. Pakliže volný nebude, nabídneme Vám alternativní. Už se na Vás těšíme :-)

Napsali o nás

Příjemné velké pokoje, všude čisto, milý pan domácí. Okolí velmi vhodné pro pěší turistiku. Určitě se někdy vrátíme.

rodina Vargova

Byli jsme na dovolené v květnu - "chytili" jsme krásné počasí i krásně rozkvetlý areál. Moc se nám líbilo ubytování. Pro pěší i auto výlety do okolí ideální základna. Děkujeme za vzornou péči.

Radim a Jana Velátovi

Dětem se na Postolově moc líbilo, zvláště když s manželem chytaly ryby. Fajn místo pro aktivní dovolenou. Kdo nechce ležet na pláži, ale chce chodit či jezdit na kole - doporučujeme.

Ela, Šimon, Jitka a Petr Jirští

Přijeli jsme na doporučení a byli jsme velmi potěšeni. Čisté a komfortní pokoje, příjemný areál, slušné ceny. Až zase budeme chtít prožít aktivní dovolenou, přijedeme znovu. Díky.

Věra Lipová